Twoja sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Wina organizacyjna szpitala i lekarza za błąd medyczny

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej jest ukształtowana na zasadzie winy. Oznacza to, że Szpital ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek zawinionego działania lub zaniechania zarówno swojego (tzw. wina organizacyjna), jak i zatrudnionego w nim personelu (tzw. wina zastępcza). Wina organizacyjna występuje, gdy pacjent doznał szkody na skutek niewłaściwej organizacji lub nieprawidłowego funkcjonowania zakładu leczniczego, braku odpowiedniego personelu, niedostatecznych kwalifikacji pracowników, braku wymaganego sprzętu, urządzeń i aparatów, nieodpowiednich warunków zabiegu lub leczenia. Przeważnie nie jest to wina konkretnego lekarza ani organu, lecz wina zakładu jako osoby prawnej. Często trudno jest w danych okolicznościach postawić zarzut bezprawności działania i zindywidualizowanej winy w znaczeniu subiektywnym organowi jedno – czy wieloosobowemu osoby prawnej, natomiast taki zarzut można postawić osobie prawnej. Szpital będzie wówczas ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego lub ewentualnie art. 416 kodeksu cywilnego.

Przesłanką odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej jest nie tylko staranność wykonania czynności medycznych, ale też staranność w sferach organizacyjnych zakładu sensu largo. Dopuszczenie sprzętu medycznego niesprawnego, narażającego pacjentów na możliwość uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia musi być uważana za zawinione zaniedbanie funkcjonariuszy zakładu leczniczego. Poddać w wątpliwość należy bowiem prawidłowość praktyki w ramach której lekarze pracują na awaryjnym, o ograniczonej przydatności diagnostycznej sprzęcie lub w czasie awarii nie mają go zapewnionego w ogóle, a jednocześnie nie reaguje się na zgłaszane przez nich uwagi w zakresie niedostatecznej jakości sprzętu, mimo że są osobami najlepiej zorientowanymi w tym przedmiocie.

Pacjent twierdzący, że przy wykonywaniu zabiegu leczniczego doszło do naruszenia obowiązku staranności, obowiązana jest wykazać, że szkoda poniesiona przez pacjenta jest obiektywnie wynikiem naruszenia przez lekarza lub innych pracowników szpitala wymaganej staranności, przy czym wina organizacyjna zakładu leczniczego może przejawiać się także w zaniedbaniach w zakresie organizacji, bezpieczeństwa, higieny i opieki nad chorym.

Z naszej praktyki sądowej:

  • Aparat USG, który pozwany pozostawiał do dyspozycji lekarzom, nie pozwalał jednak ocenić prawidłowo wagi powódki i tym samym warunków porodu dostosowanych do rzeczywistej wagi dziecka, co stanowi o winie organizacyjnej pozwanego Szpitala.
  • W konsekwencji wina organizacyjna pozwanego Szpitala polegała nie na dostarczeniu położnikom niesprawnego technicznie czy nieodpowiedniej jakości sprzętu ultrasonograficznego lecz doprowadzeniu do sytuacji, że do użytku dopuszczono sprzęt nadmiernie wyeksploatowany, co mogło mieć wpływ na uzyskany wynik badania. Nie zmienia to jednak faktu, że kwestią podstawową, było dokonanie przez lekarza oceny przydatności i wiarygodności tego badania, co nie zostało w sposób prawidłowy dokonane.
  • Personelowi pozwanego można bowiem skutecznie zarzucić nieprawidłowości w postępowaniu w zakresie stosowania zasad aseptyki, niewłaściwe leczenie zakażeń, niezapewnienie pacjentce prawidłowej opieki okołooperacyjnej, zaś zakładowi leczniczemu naruszenie obowiązku starannego działania i niedbalstwa jego personelu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pobytu. Między zachowaniem personelu pozwanego Szpitala, a szkodą, istnieje związek przyczynowy co skutkowało przypisaniem pozwanemu Szpitalowi odpowiedzialności deliktowej za szkodę majątkową i niemajątkową jakiej doznała pacjentka
  • Upośledzenie psychiczno-fizyczne powódki jest skutkiem komplikacji doznanych przez nią przy porodzie i wynika z niedotlenienia okołoporodowego spowodowanego przedłużającą się akcją porodową i zbyt późno podjętą decyzją o cesarskim cięciu, a to z kolei jest wynikiem nieprawidłowego realizowania procedur medycznych przez personel pozwanego szpitala w czasie porodu. Pozwany szpital ponosi odpowiedzialność za błędy organizacyjne i zaniedbania personelu medycznego oraz za naruszenie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, skutkiem których są poważne szkody doznane przez pacjenta.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedny w swoim rodzaju specjalista od błędów medycznych, odszkodowania i zadośćuczynienia. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu