Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach i błędach medycznych

Reguły poniższe stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

- zwanego dalej "zdarzeniem medycznym".

W przypadku:

1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia - pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego,

2) śmierci - wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego mogą złożyć spadkobiercy pacjenta, zwani dalej "podmiotami składającymi wniosek".

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest

ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel:

1) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego;

2) ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy prowadzący szpital zawarł umowę ubezpieczenia określoną w przepisach o działalności leczniczej.

O terminie posiedzenia zawiadamia się podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, oraz ubezpieczyciela. Zawiadomienie doręcza się co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Regulamin

Wojewódzka komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, przy czym:

1) uchwały wojewódzkiej komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego;

3) członek wojewódzkiej komisji nie może wstrzymać się od głosu;

4) wojewódzka komisja działa na posiedzeniach, które są protokołowane.

Wojewódzkie komisje orzekają w składzie 4-osobowym. Skład orzekający wojewódzkiej komisji, zwany dalej "składem orzekającym", jest wyznaczany przez przewodniczącego wojewódzkiej komisji według kolejności wpływu wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego z alfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji. Pracami składu orzekającego kieruje przewodniczący. Termin pierwszego posiedzenia składu orzekającego oraz jego przewodniczącego wyznacza przewodniczący wojewódzkiej komisji.

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych:

1) zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo;

2) nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.

W przypadku zakończenia postępowania z pkt. 1, postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych podejmuje się z urzędu.

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi:

1) podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;

2) podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;

3) ubezpieczyciel.

Wysokość kosztów postępowania wojewódzka komisja ustala w orzeczeniu. Kwotę stanowiącą równowartość kosztów uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:

1)  opłata;

2) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;

3) wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

Wpływy z kosztów stanowią dochód budżetu państwa. Wydatki związane z doręczaniem wezwań i innych pism wojewódzkiej komisji oraz ze zwrotem opłat nie obciążają podmiotu składającego wniosek, podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania oparte na ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu spraw dotyczących szeroko rozumianych błędów medycznych. Poniżej proszę wybrać interesujący Państwa temat.

 1. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu
 2. Odpowiedzialność lekarza jako pracownika szpital za błąd medyczny
 3. Jak udowodnić błąd medyczny lekarza lub szpitala
 4. Zgoda pacjenta na zabieg medyczny lub operację,a jej brak czy zmiana
 5. Co wpływa na uzyskanie wysokiego odszkodowania czy zadośćuczynienia przy wypadku czy błędzie medycznym
 6. Zastosowanie nieprawidłowych, błędnych leków i metod leczenia przez lekarza jako błąd medyczny
 7. Wina organizacyjna szpitala i lekarza, a błąd medyczny
 8. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny czy osoby najbliższej
 9. Przyczynienie się do wypadku czy błędu medycznego, a obniżenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 10. Odpowiedzialność, odszkodowanie i zadośćuczynienie na przyszłość za wypadek lub błąd medyczny
 11. Nieważność zgody pacjenta na operacje czy zabieg przez lekarza w szpitalu
 12. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie nogi
 13. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach i błędach medycznych
 14. Ubezpieczenie OC lekarza, szpitala, placówki medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 15. Obowiązki podmiotu leczniczego w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta i jego śmierci
 16. Prawa oraz obowiązki lekarza i dentysty w leczeniu pacjenta, a błąd medyczny oraz diagnostyczny
 17. Wadliwy, popsuty, niesprawny czy uszkodzony sprzęt lub urządzenie w szpitalu jako błąd medyczny.
 18. Renta jako odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych zarobków w pracy poszkodowanego
 19. Przedawnienie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny
 20. Zakażenie, zarażenie pacjenta gronkowcem w szpitalu, a odszkodowanie za błąd medyczny
 21. Zakażenie wirusem, bakterią w szpitalu przez lekarza a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 22. Zbędna operacja i przekroczenie zakresu zgody pacjenta
 23. Martwica skóry czy kończyny oraz odleżyny jako zaniedbanie pacjenta przez szpital lub lekarza, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 24. Wycięcie tarczycy i porażenie fałdu głosowego, a niepouczenie o konsekwencjach operacji
 25. Operacja nosa przez chirurga plastyka jako odszkodowanie za błąd medyczny
 26. Nieudzielenie pomocy osobie przez lekarza w sytuacji niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia
 27. Obowiązek i odmowa udzielenia pomocy medycznej przez lekarza
 28. Nieprawidłowo wykonany zabieg plastyczny, estetyczny i chirurgiczny przez lekarza jako błąd medyczny
 29. Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, czyli ciele pacjenta jako błąd medyczny
 30. Niedotlenienie dziecka przy porodzie, a odszkodowanie za błąd medyczny
 31. Poród dziecka w sposób naturalny albo cesarskim cięciem, a odszkodowanie za błąd medyczny
 32. Operacja i amputacja piersi jako błąd medyczny
 33. Wadliwa diagnoza prenatalna, USG, wady genetyczne i schorzenia dziecka, a odszkodowanie od lekarza czy szpitala za błąd medyczny
 34. Powikłania, kalectwo i śmierć przy porodzie dziecka (noworodka) jako odszkodowanie za błąd medyczny
 35. Badania prenatalne i prawo kobiety do przerwania ciąży lub aborcji, a odszkodowanie
 36. Bezprawne pozbawienie zdolności płodzenia poprzez podwiązanie jajowodów i sterylizacja jako odszkodowanie za błąd medyczny
 37. Odszkodowanie od Policji czy Straży Miejskiej za pobicie czy złamanie
 38. Wypadek klienta w sklepie, a odszkodowanie

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach i błędach medycznych
5 (100%) 23 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować