Utworzenie publicznego podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni czy placówki medycznej)

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

1) spółki kapitałowej;

2) jednostki budżetowej;

3) jednostki wojskowej.

Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

1) spółki kapitałowej;

2) jednostki budżetowej.

Właściwy minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda wykonują uprawnienia:

1) Skarbu Państwa w stosunku do spółek kapitałowych przez nich utworzonych i prowadzonych;

2)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 20 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 53 ust. 2 i art. 427 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233) - w przypadku upadłości spółki, o której mowa w pkt 1.

Do spółki kapitałowej pkt 1, nie stosuje się przepisów o gospodarce komunalnej.

Utworzenie spółki kapitałowej przez Skarb Państwa reprezentowany przez centralny organ administracji rządowej wymaga odpowiednio zgody właściwego ministra w przypadku centralnego organu nadzorowanego przez tego ministra albo Prezesa Rady Ministrów w przypadku centralnego organu nadzorowanego przez Prezesa Rady Ministrów.

Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej.

W spółce kapitałowej utworzonej przez Skarb Państw wykonującej działalność leczniczą, wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. Udziały albo akcje w tych spółkach poza uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Ani Skarb Państwa, ani jednostka samorządu terytorialnego nie są uprawnione do tworzenia podmiotów leczniczych w formie organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Skarb Państwa (a faktycznie państwo), jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie medyczne. mogą prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Organem prowadzącym SPZOZ może być wyłącznie: minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, jednostki samorządowe wszystkich szczebli oraz uczelnie medyczne. Inne podmioty nie są uprawnione do prowadzenia SPZOZ-ów, bez względu na ich przynależność do administracji publicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Utworzenie publicznego podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni czy placówki medycznej)
5 (100%) 21 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować