Transport sanitarny pacjenta szpitala, placówki medycznej czy przychodni

Transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.  Fundusz oraz podmiot leczniczy, zawierają umowy o wykonywanie transportu sanitarnego z podmiotami dysponującymi środkami transportu.

Działalność w zakresie lotniczych zespołów transportu sanitarnego jest finansowana:

1) z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, w zakresie;

2) przez podmiot leczniczy, na zlecenie którego dokonuje się transportu.

Warunkiem finansowania jest zapewnienie ciągłej gotowości lotniczego zespołu transportu sanitarnego do wykonywania transportu w zakresie określonym w umowie.

Kalkulacja kosztów działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego jest dokonywana

z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, w szczególności:

1) kosztów osobowych;

2) kosztów eksploatacyjnych;

3) kosztów administracyjno-gospodarczych;

4) odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem amortyzacji dokonywanej od aktywów trwałych, na które podmiot otrzymał dotację.

Kosztów bezpośredniego użycia lotniczego zespołu transportu sanitarnego związanych z transportem sanitarnym nie wlicza się

do kosztów działalności tego zespołu. Do kosztów tych zalicza się:

1) koszt paliwa;

2) koszt opłat trasowych i za lądowanie.

Finansowanie, odbywa się na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw zdrowia a podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego.

W celu zawarcia umowy przeprowadza się rokowania. Rokowania przeprowadza komisja powoływana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Rokowania dotyczą warunków wykonywania i finansowania transportu sanitarnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Transport sanitarny pacjenta szpitala, placówki medycznej czy przychodni
5 (100%) 18 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować