Zwolnienie i odmowa z tajemnicy lekarskiej czy medycznej w postępowaniu sądowym

Polecamy państwa uwadze również nasze opracowanie nt. tajemnicy lekarskiej i medycznej pacjenta tutaj.

Lekarz obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" lub "poufne" lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji może odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Na postanowienie w tym przedmiocie przysługuje zażalenie. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. W razie uchylania się lekarza od złożenia zeznań sąd może nałożyć na niego porządkową karę pieniężną, a nawet areszt.

Złożenie przez oskarżonego wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia dotyczącego zarzucanego mu czynu nie może stanowić dowodu. Zakazem dowodowym objęte są wszelkie oświadczenia oskarżonego składane wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej, dotyczące zarzucanego mu czynu, a więc niezależnie od ich treści. W tym zakresie lekarz nie może zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej.

Z art. 199 kodeksu postępowania karnego złożone wobec biegłego albo wobec lekarza, udzielającego pomocy medycznej, oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu. Cytowany przepis obejmuje zakazem dowodowym wszelkie oświadczenia oskarżonego składane wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej, dotyczące zarzucanego mu czynu, a więc niezależnie od ich treści. Wskazać trzeba, że w tym zakresie lekarz nie może zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej na podstawie art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego, gdyż art. 199 kodeksu postępowania karnego stanowi lex specialis. Oświadczenie złożone wobec lekarza nie może stanowić dowodu także wówczas, gdy złożone zostało przed formalnym postawieniem sprawcy w stan podejrzenia.

W postępowaniu cywilnym dopuszcza się możliwość odmowy przez lekarza jako świadka odpowiedzi na pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z ujawnieniem istotnej tajemnicy zawodowej. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej może skutkować odpowiedzialnością cywilną związaną z naruszeniem dóbr osobistych pacjenta. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Jeżeli przez ujawnienie tajemnicy pacjent poniósł szkodę, możliwa jest także odpowiedzialność na zasadzie odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, za niedochowanie tajemnicy lekarskiej nie jest wykluczona także odpowiedzialność karna. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej może stanowić jednocześnie ujawnienie informacji niejawnej

Organem uprawnionym do badania zasadności wystawienia zwolnień lekarskich jest ZUS, a zakład pracy nie może prowadzić ustaleń, na jakie schorzenie cierpi pracownik i jaki jest stan jego zdrowia. Natomiast należy uznać za dopuszczalne skierowanie pytania zmierzającego do potwierdzenia autentyczności zaświadczenia już wystawionego przez lekarza ze względu np. na niewyraźnie odbity stempel czy nieczytelny podpis.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zwolnienie i odmowa z tajemnicy lekarskiej czy medycznej w postępowaniu sądowym
5 (100%) 21 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować