Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ), jednostki budżetowej czy szpitala

Ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowanych w ustawie określa statut. Pod pojęciem podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami należy rozumieć samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe Statut to zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i zasady działania zrzeszeń i zakładów publicznych.

W statucie określa się:

1) nazwę podmiotu odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) siedzibę podmiotu

3) cele i zadania podmiotu

4) organy i strukturę organizacyjną podmiotu w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji;

5) formę gospodarki finansowej.

Statut nadaje podmiot tworzący. Statut może przewidywać prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza. 

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może dotyczyć spraw, które są uregulowane w przepisach ustawy o działalności leczniczej. Nie może on ponadto odmiennie regulować spraw odrębnie unormowanych w innych ustawach. Statut ma charakter wewnętrznego aktu normatywnego, a w przypadku publicznego podmiotu leczniczego ma pewne cechy dokumentu publicznoprawnego.

Uchwała w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej jest aktem prawa miejscowego. U podstaw takiego stwierdzenia leży uznanie, że skoro takie przepisy muszą posiadać charakter generalny i abstrakcyjny co oznacza, że są one adresowane do nieokreślonego kręgu osób, obejmując swymi unormowaniami sytuacje powtarzalne, regulując we wskazanym zakresie prawa i obowiązki podmiotów, które spełniają hipotezę norm zawartych w uchwale. Nie może być wątpliwości również co do tego, że jeżeli dana uchwała zawiera przynajmniej jedną taką normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ), jednostki budżetowej czy szpitala
5 (100%) 21 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować