Przechowanie leków, produktów medycznych i leczniczych w aptece oraz ich dokumentowanie czy ewidencjonowanie

Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

Pomieszczenia, w których przechowywane są produkty lecznicze i wyroby medyczne, muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze i wyroby medyczne zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

Produkty lecznicze i wyroby medyczne przechowuje się w sposób staranny, zabezpieczający je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem; przechowywane produkty lecznicze i wyroby medyczne nie mogą dotykać bezpośrednio ścian i podłóg w miejscu ich składowania.

Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów homeopatycznych przechowywać należy w opakowaniach fabrycznych lub w naczyniach odpowiadających ich właściwościom, opatrzonych czytelnym i trwałym napisem i zabezpieczających je przed szkodliwym wpływem światła, wilgoci oraz kurzu, a także przed przenikaniem do nich obcych zapachów.

Apteka musi prowadzić ewidencję

sporządzanych w aptece leków recepturowych, leków aptecznych i produktów homeopatycznych. Ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych zawiera:

1)  datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;

2)  datę i czas sporządzenia leku recepturowego;

3) numer kontrolny recepty;

4) imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.

Ewidencja sporządzanych w aptece produktów homeopatycznych zawiera:

1) datę przyjęcia recepty do realizacji;

2) datę sporządzenia produktu homeopatycznego;

3) numer kontrolny recepty;

4) imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.

Ewidencję sporządzanych w aptece leków aptecznych oraz produktów homeopatycznych prowadzi się w formie książki laboratoryjnej, która zawiera:

1) nazwę, postać farmaceutyczną, dawkę;

2) rodzaj, ilość oraz serię substancji wyjściowych;

3) podstawę sporządzenia leku aptecznego lub produktu homeopatycznego;

4) datę sporządzenia oraz numer serii;

5) ilość sporządzonego leku aptecznego lub produktu homeopatycznego i ilość opakowań z określeniem zawartości opakowania jednostkowego;

6) termin ważności;

7) imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.

Apteka prowadzi w szczególności dokumentację:

1) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) dotyczącą produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w odniesieniu do których została wydana decyzja:

a) o wstrzymaniu w obrocie,

b) o wycofaniu z obrotu,

c) uchylająca decyzję, o której mowa w lit. a;

4) przekazanych do utylizacji przeterminowanych i zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dokumentacja, o której mowa w pkt 4, zawiera:

1) nazwę, postać farmaceutyczną i dawkę produktu leczniczego oraz nazwę i typ wyrobu medycznego;

2) ilość, numer serii, termin ważności;

3) nazwę podmiotu odpowiedzialnego lub wytwórcy, jeżeli nie jest nim podmiot odpowiedzialny;

4)  numer faktury stanowiącej dowód zakupu i datę jej wystawienia;

5) numer dokumentu stanowiącego podstawę do wyłączenia produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ze stanu magazynowego;

6) protokół przekazania do utylizacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Przechowanie leków, produktów medycznych i leczniczych w aptece oraz ich dokumentowanie czy ewidencjonowanie
5 (100%) 41 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować