Na czym polega wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych wyżej, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji lekarza jest: dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą, poświadczający ukończenie studiów o określonym w tym przepisie wymiarze lub dokument potwierdzający formalne kwalifikacje, spełniające minimalne wymogi kształcenia obowiązujące w Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich UE. Posiadanie odpowiednich uprawnień stanowi jeden z warunków legalności czynności leczniczych.

Wyliczenie, na czym polega wykonywanie zawodu lekarz czy lekarza dentysty, ma charakter przykładowy, na co wskazuje użycie w omawianym przepisie określenia "w szczególności". Za część wykonywania zawodu lekarza można również uznać wystawianie recept i prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Wykonywanie zawodu lekarza polegać może również na wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Wydawanie opinii ma np. związek z występowaniem lekarza przed sądami w charakterze biegłego z udzieleniem konsultacji medycznej na prośbę innego lekarza lub pacjenta. Ustawa uprawnia też lekarza do stwierdzenia zgonu

Świadczenie zdrowotne, to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Świadczenie szpitalne, to z kolei wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;

Lekarz dentysta może udzielać świadczeń zdrowotnych w wyżej przedstawionym rozumieniu wyłącznie w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Na czym polega wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty
5 (100%) 20 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować