Niezdolność i ograniczenie lekarza do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia

Jeżeli okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza i lekarza dentysty do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja ta wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych. Lekarz ma obowiązek stawienia się przed komisją i poddania się niezbędnym badaniom.

Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych, zwane dalej "orzeczeniem", wywołanych w szczególności niepełnosprawnością, chorobą, w tym chorobą psychiczną, lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, leków lub środków odurzających.

Okręgowa rada lekarska powołująca komisję ustala skład komisji i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji powołuje się lekarzy będących członkami właściwej okręgowej izby lekarskiej, wykonujących zawód lekarza co najmniej od 7 lat i posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Przewodniczącym komisji jest członek okręgowej rady lekarskiej powołującej komisję, w miarę możliwości posiadający specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

Członkiem komisji nie może być lekarz, który:

1) został zawieszony w prawie wykonywania zawodu;

2) został ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;

3) został ukarany przez sąd lekarski karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657);

4) został ukarany przez sąd prawomocnym orzeczeniem o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu w formie wykonywania określonej działalności lub zajmowania określonych stanowisk;

5) jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia lekarza, którego dotyczy postępowanie;

6) pozostaje wobec lekarza, którego dotyczy postępowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

O powołaniu komisji okręgowa rada lekarska niezwłocznie powiadamia lekarza, którego postępowanie dotyczy. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie lekarza o składzie osobowym komisji i wskazuje imię lub imiona, nazwisko oraz posiadane specjalizacje w dziedzinach medycyny każdego z członków komisji.

Lekarz, którego dotyczy postępowanie, może złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji z przyczyn wymienionych w punktach powyżej.

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, który w szczególności:

1) wyznacza terminy posiedzeń komisji i zaznajamia jej członków ze sprawą, w której jest prowadzone postępowanie i ma być wydane orzeczenie;

2) występuje do właściwych podmiotów leczniczych o przekazanie dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia;

3) występuje do właściwych podmiotów leczniczych o przeprowadzenie badania lub obserwacji lekarza;

4) występuje o wydanie dodatkowej opinii lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny;

5) zawiadamia lekarza, którego postępowanie dotyczy, o czasie i miejscu stawienia się przed komisją.

Okręgowa rada lekarska na podstawie orzeczenia komisji może podjąć uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych na okres trwania niezdolności. Zainteresowany lekarz jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu okręgowej rady lekarskiej w czasie rozpatrywania jego sprawy.

Lekarz, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych, może wystąpić do okręgowej rady lekarskiej o uchylenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia uchwały okręgowej rady lekarskiej.

Termin stawienia się lekarza przed komisją wyznacza się tak, aby między doręczeniem lekarzowi zawiadomienia a dniem stawienia się przed komisją upłynęło co najmniej 14 dni.

Lekarz, którego dotyczy postępowanie, może wskazać lekarza niebędącego członkiem komisji jako swojego męża zaufania. Mąż zaufania ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach komisji, z wyjątkiem wydania orzeczenia.

Komisja w celu wydania orzeczenia przeprowadza badanie lekarskie, a także może skierować lekarza na niezbędne badania lub obserwację w podmiocie leczniczym lub wystąpić o wydanie dodatkowej opinii lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Przewodniczący komisji uzgadnia termin niezbędnych badań lub obserwacji w podmiocie leczniczym oraz powiadamia lekarza o terminie i miejscu ich wykonania. W przypadku usprawiedliwionego niestawienia się lekarza przed komisją, na badanie lub obserwację przewodniczący komisji ustala ponowny termin.

Jeżeli lekarz odmawia poddania się badaniu przez komisję lub gdy okręgowa rada lekarska na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności medycznych przez lekarza grozi niebezpieczeństwem dla osób przez niego leczonych, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia postępowania.

Komisja wydaje orzeczenie na podstawie przeprowadzonego badania i zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji medycznej. Komisja wydaje orzeczenie w terminie 3 miesięcy od dnia jej powołania. W uzasadnionych przypadkach, gdy wydanie orzeczenia w terminie, o którym mowa wyżej, nie jest możliwe z uwagi na niezakończenie dodatkowych badań lub obserwacji w podmiocie leczniczym, komisja wydaje orzeczenie niezwłocznie po ich zakończeniu. W orzeczeniu dotyczącym ograniczenia lekarza w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych komisja określa rodzaj tych czynności. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie komisji; każdy członek komisji ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne z uzasadnieniem.

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa lekarza przed komisją lub odmowy poddania się dodatkowym badaniom w podmiocie leczniczym komisja powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę lekarską.

Z prowadzonego postępowania komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia komisji;

2) imiona i nazwiska oraz posiadane specjalizacje w dziedzinach medycyny każdego z członków komisji;

3) imię lub imiona i nazwisko badanego lekarza oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub serię i numer dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza;

4) okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie niezbędnych badań lub obserwacji;

5) okoliczności uzasadniające wybór przez komisję podmiotu leczniczego, w którym przeprowadzono badanie;

6) podpisy członków komisji.

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem i ze zgromadzoną dokumentacją medyczną oraz z protokołem prowadzonego postępowania komisja niezwłocznie przekazuje okręgowej radzie lekarskiej. Zgromadzoną w toku postępowania dokumentację medyczną przechowuje się we właściwej okręgowej radzie lekarskiej.

Utrata prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu następuje z mocy prawa w razie orzeczenia przez sąd powszechny ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia przez okręgową radę lekarską uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych, albo o umorzeniu postępowania.

Praktyczne aspekty:

Postępowanie w sprawach dotyczących prawa wykonywania zawodu zostaje niejako wszczęte w chwili powołania komisji, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. VII SA/Wa 1313/10 wyrok wsa w Warszawie

Jedyną i wystarczającą przesłanką do powołania komisji jest "uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu". Taka konstrukcja przepisu zobowiązuje organ powołujący komisję do każdorazowego wskazania okoliczności, które uzasadniają podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu. Powołanie komisji lekarskiej rozpoczyna procedurę przewidzianą w art. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w żadnym razie nie jest równoznaczne z zawieszeniem wykonywania zawodu. VII SA/Wa 242/08 wyrok wsa w Warszawie

Przekazując okręgowej radzie lekarskiej kompetencje w zakresie orzekania o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza na okres trwania niezdolności, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawodawca pozostawił organowi wybór rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie. Decyzja organu nie jest związana treścią konkretnej normy prawnej, nie oznacza to jednak prawa organu do dowolnego działania. VII SA/Wa 1499/07 wyrok wsa w Warszawie

Podstawową przesłanką umożliwiającą podjecie uchwały o powołaniu komisji lekarskiej jest uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu czynności, co musi być wykazane w uzasadnieniu uchwały. Uchwała taka bowiem winna spełniać kryteria, jakim ma odpowiadać decyzja administracyjna. VII SA/Wa 1989/06 wyrok wsa   w Warszawie

W każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia niezdolności lekarza do wykonywania zawodu kierować należy się przede wszystkim dobrem pacjenta, a obowiązek poddania się badaniu lekarskiemu w celu wydania orzeczenia w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu nie może być traktowany jako szykana. VII SA/Wa 2082/06 wyrok wsa   w Warszawie

Choroba alkoholowa może stanowić co najwyżej podstawę do wszczęcia postępowania określonego w art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) i ewentualnie orzeczenia o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza oraz ewentualnie orzeczenia o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza na czas trwania niezdolności. VII SA/Wa 1491/06 wyrok wsa w Warszawie

Uchwała organu samorządu lekarzy (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty) winna spełniać kryteria, jakim ma odpowiadać decyzja administracyjna, w tym powinna zawierać uzasadnienie wskazujące, jakie podejrzenia zostały uznane za uzasadniające powołanie takiej komisji. I SA/Wa 435/04 wyrok wsa w Warszawie

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Niezdolność i ograniczenie lekarza do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia
5 (100%) 22 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować