Niedotlenienie dziecka przy porodzie, a odszkodowanie za błąd medyczny

Wadliwe i nieprawidłowe postępowanie lekarzy w ocenie stanu płodu i opóźnienie porodu, powodujące niedotlenienie dziecka, skutkujące ciężkim kalectwem i nieuleczalną chorobą, jest błędem w sztuce lekarskiej. Błędem w sztuce lekarskiej jest kontynuowanie porodu siłami natury mimo istniejących od pewnego momentu bezwzględnych wskazań do dokonania zabiegu cesarskiego cięcia. W naszej sprawie Sąd Apelacyjny uznał, że „kontynuowano poród siłami natury w sytuacji, gdy z uwagi na wyniki badań KTG, dla każdego posiadającego podstawowe przygotowanie fachowe było oczywiste, że dziecko - mimo powszechnie stosowanej możliwości zapobieżenia temu urodzi się martwe bądź kalekie. Akceptowano także wynikające z tej sytuacji zagrożenie życia i zdrowia matki małoletniego”. Pomimo dyskomfortu płodu, co wyraźnie wynikało z kilkakrotnych zapisów KTG, nie podjęto skutecznych działań, a zwłaszcza przyspieszenia rozwiązania, nie wyłączając cesarskiego cięcia, co zmniejszyłoby objawy niedotlenienia dziecka. Postępowanie lekarzy można ocenić jako błąd sztuki lekarskiej, czyli zachowanie sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie za uzasadnione. Błąd ten obciążał bezpośrednio lekarza prowadzącego poród, skazanego z tego tytułu prawomocnym wyrokiem sądu karnego i pośrednio zobowiązanego do nadzoru ordynatora oddziału.

Jednocześnie jednak biegli podkreślali szereg uchybień w organizacji pracy oddziału położniczego Szpitala. W szczególności zarzucali organizację pracy lekarzy i położnych zatrudnionych na oddziale w sposób nie spełniający wymagań i zaleceń nadzoru krajowego dla oddziałów położniczo-ginekologicznych, prowadzącą do sprawowania nadzoru nad ciężarnymi i rodzącymi w sposób zagrażający życiu i zdrowiu rodzących oraz noworodków. Również jako istotną wadliwość biegli podkreślili brak zorganizowanego zaplecza operacyjnego dla oddziału ginekologiczne-położniczego, pozwalającego na przeprowadzenie w koniecznych przypadkach zabiegu cesarskiego cięcia. Zatem zarówno działanie lekarza wadliwie prowadzącego poród, jak i uchybienia osób odpowiedzialnych za organizację pracy oddziału położniczo-ginekologicznego, które spowodowały, że taki sposób postępowania lekarza miał miejsce, były przyczyną doznanej przez małoletniego powoda szkody.

Ciąża Anny C. nie sugerowała obciążenia płodu wadą rozwojową, że w okresie ciąży nie było objawów zagrożenia płodu i że zagrożenia te pojawiły się dopiero w okresie poprzedzającym poród. Decyzja zaś o kontynuowaniu porodu drogami i siłami natury, mimo objawów jednoznacznie świadczących o zagrażającej zamartwicy płodu, wynikającej z jego niedotlenienia, spowodowała długotrwałe niedotlenienie płodu, trwające prawie dwie godziny. Decydujący dla rozmiaru doznanego przez powoda uszczerbku był - jak wynika z opinii biegłych - długi czas niedotlenienia, a był on niejako akceptowany.

Możliwe jest przypisanie zakładowi leczniczemu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi medycznej. Przy czym przy wykonywaniu tego zobowiązania zakład posługuje się innymi osobami (lekarzami, położnymi, pielęgniarkami). Przesłanki takiej odpowiedzialności, a mianowicie nienależyte wykonanie usługi przeprowadzenia porodu i pozostająca z nim w adekwatnym związku przyczynowym szkoda, zostały w stosunku do pozwanego udowodnione. Natomiast domniemanie winy (braku należytej staranności) nie zostało obalone. Przeciwnie, udowodniono nawet rażący brak staranności, pozwalający wnioskować, że powstanie szkody wiązało się z zastosowaną przez pozwanego organizacją pracy oddziału ginekologiczno-położniczego, a nie tylko z postępowaniem konkretnego lekarza prowadzącego poród Anny C.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania oparte na ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu spraw dotyczących szeroko rozumianych błędów medycznych. Poniżej proszę wybrać interesujący Państwa temat.

 1. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu
 2. Odpowiedzialność lekarza jako pracownika szpital za błąd medyczny
 3. Jak udowodnić błąd medyczny lekarza lub szpitala
 4. Zgoda pacjenta na zabieg medyczny lub operację,a jej brak czy zmiana
 5. Co wpływa na uzyskanie wysokiego odszkodowania czy zadośćuczynienia przy wypadku czy błędzie medycznym
 6. Zastosowanie nieprawidłowych, błędnych leków i metod leczenia przez lekarza jako błąd medyczny
 7. Wina organizacyjna szpitala i lekarza, a błąd medyczny
 8. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny czy osoby najbliższej
 9. Przyczynienie się do wypadku czy błędu medycznego, a obniżenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 10. Odpowiedzialność, odszkodowanie i zadośćuczynienie na przyszłość za wypadek lub błąd medyczny
 11. Nieważność zgody pacjenta na operacje czy zabieg przez lekarza w szpitalu
 12. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie nogi
 13. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach i błędach medycznych
 14. Ubezpieczenie OC lekarza, szpitala, placówki medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 15. Obowiązki podmiotu leczniczego w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta i jego śmierci
 16. Prawa oraz obowiązki lekarza i dentysty w leczeniu pacjenta, a błąd medyczny oraz diagnostyczny
 17. Wadliwy, popsuty, niesprawny czy uszkodzony sprzęt lub urządzenie w szpitalu jako błąd medyczny.
 18. Renta jako odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych zarobków w pracy poszkodowanego
 19. Przedawnienie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny
 20. Zakażenie, zarażenie pacjenta gronkowcem w szpitalu, a odszkodowanie za błąd medyczny
 21. Zakażenie wirusem, bakterią w szpitalu przez lekarza a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 22. Zbędna operacja i przekroczenie zakresu zgody pacjenta
 23. Martwica skóry czy kończyny oraz odleżyny jako zaniedbanie pacjenta przez szpital lub lekarza, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 24. Wycięcie tarczycy i porażenie fałdu głosowego, a niepouczenie o konsekwencjach operacji
 25. Operacja nosa przez chirurga plastyka jako odszkodowanie za błąd medyczny
 26. Nieudzielenie pomocy osobie przez lekarza w sytuacji niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia
 27. Obowiązek i odmowa udzielenia pomocy medycznej przez lekarza
 28. Nieprawidłowo wykonany zabieg plastyczny, estetyczny i chirurgiczny przez lekarza jako błąd medyczny
 29. Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, czyli ciele pacjenta jako błąd medyczny
 30. Niedotlenienie dziecka przy porodzie, a odszkodowanie za błąd medyczny
 31. Poród dziecka w sposób naturalny albo cesarskim cięciem, a odszkodowanie za błąd medyczny
 32. Operacja i amputacja piersi jako błąd medyczny
 33. Wadliwa diagnoza prenatalna, USG, wady genetyczne i schorzenia dziecka, a odszkodowanie od lekarza czy szpitala za błąd medyczny
 34. Powikłania, kalectwo i śmierć przy porodzie dziecka (noworodka) jako odszkodowanie za błąd medyczny
 35. Badania prenatalne i prawo kobiety do przerwania ciąży lub aborcji, a odszkodowanie
 36. Bezprawne pozbawienie zdolności płodzenia poprzez podwiązanie jajowodów i sterylizacja jako odszkodowanie za błąd medyczny
 37. Odszkodowanie od Policji czy Straży Miejskiej za pobicie czy złamanie
 38. Wypadek klienta w sklepie, a odszkodowanie

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Niedotlenienie dziecka przy porodzie, a odszkodowanie za błąd medyczny
5 (100%) 106 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować