Likwidacja szpitala, przychodni czy placówki medycznej

Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego. Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zawiera w szczególności:

1) określenie zakładu podlegającego likwidacji;

2) oznaczenie dnia zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wydania rozporządzenia, zarządzenia albo podjęcia uchwały;

3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie później niż 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2;

4) określenie sposobu i trybu zadysponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi;

5) oznaczenie dnia zakończenia likwidacji.

Podstawowym sposobem zadysponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej będzie przejęcie przez podmiot tworzący tych spośród składników, które przejęte być mogą. W tym zakresie możliwe jest również przekazanie niektórych lub wszystkich składników likwidowanego podmiotu na rzecz innego podmiotu, w tym prowadzącego działalność leczniczą

Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi podstawę do jego wykreślenia z:

1) rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) Krajowego Rejestru Sądowego z dniem zakończenia likwidacji.

Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakończenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały nie można przedłużać terminu zakończenia likwidacji.

Likwidacja przeprowadzana jest przez likwidatora lub likwidatorów Wraz z rozpoczęciem likwidacji należy powołać, przez podmiot tworzący, likwidatora lub likwidatorów, jak również określić sposób reprezentacji przez nich likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Likwidator składa również wniosek o wykreślenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa albo uczelni medycznej, albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do mienia. Należności to pojęcie z zakresu rachunkowości, dotyczące aktywów należnych od podmiotów trzecich. W związku z tym podmiot tworzący staje się wierzycielem wszystkich dłużników zlikwidowanego zakładu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Likwidacja szpitala, przychodni czy placówki medycznej
5 (100%) 24 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować