Udzielanie i odmowa świadczenia zdrowotnego przez podmiot leczniczy (szpital, przychodnię, placówkę medyczną)

Świadczenie zdrowotne, to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się może na trzy sposoby:

- nieodpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (np. w oparciu o umowę zawartą z NFZ lub Ministrem Zdrowia);

- nieodpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom do tego uprawnionym na podstawie innych przepisów;

- udzielanie świadczeń zdrowotnych za częściową lub pełną odpłatnością, co oznacza, że omawiane kategorie podmiotów leczniczych nie muszą ograniczać swej działalności jedynie do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Nie jest dopuszczalne pobieranie opłat, gdy na mocy obowiązującej umowy płatnik publiczny jest zobowiązany do zapłaty za dane świadczenie zdrowotne, czyli, np. gdy SPZOZ ma zawartą umowę na dany zakres świadczeń i limit świadczeń wskazany w tej umowie nie uległ wyczerpaniu.

Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Rachunek powinien być zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Udzielanie i odmowa świadczenia zdrowotnego przez podmiot leczniczy (szpital, przychodnię, placówkę medyczną)
5 (100%) 21 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować