Kontrola przyjmowanych do apteki leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Kontrola przyjmowanych do apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeprowadzana jest przez osoby uprawnione i obejmuje:

1)  sprawdzenie, czy stan faktyczny dostarczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest zgodny z informacjami zawartymi w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu produktu leczniczego i wyrobu medycznego, obejmującymi w szczególności:

a) nazwę produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,

b) postać farmaceutyczną, dawkę lub stężenie oraz wielkość opakowania jednostkowego,

c) numer serii i termin ważności,

d) kraj i nazwę wytwórcy, jeżeli jest ona zawarta w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu,

e) ilość opakowań,

f) datę dostawy;

2) sprawdzenie wizualnie, czy dostarczony produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie budzi zastrzeżeń co do jakości;

3) sprawdzenie, czy:

a) opakowanie bezpośrednie,

b) opakowanie zewnętrzne,

c) oznakowanie

produktu leczniczego lub wyrobu medycznego spełnia wymagania określone w odrębnych przepisach.

Kontrola obejmuje ponadto ocenę, czy produkty lecznicze będące środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, cytostatykami, wonnymi produktami zielarskimi, materiałami łatwo palnymi, żrącymi lub cuchnącymi są odpowiednio zabezpieczone i nie stykają się z pozostałymi produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P dokonywane jest na podstawie wniosku kierownika apteki, który zawiera:

1) adres apteki i jej nazwę, o ile apteka ją posiada;

2) numer zezwolenia na prowadzenie apteki;

3) imię i nazwisko kierownika;

4) okres, którego zwolnienie dotyczy;

5) wskazanie sposobu zapewnienia pacjentom dostępu do środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P objętych wnioskiem;

6) uzasadnienie wniosku.

Zwolnienie dokonywane jest przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w drodze decyzji administracyjnej. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny prowadzi rejestr zwolnień. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Kontrola przyjmowanych do apteki leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych
5 (100%) 32 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować