Prowadzenie działalności gospodarczej przez lekarza – spółka cywilna, jawna i partnerska

Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Działalność lecznicza:

1) lekarzy może być wykonywana w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

Wykonywanie zawodu lekarza polega na

udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich, przy czym wykonywanie zawodu lekarza dentysty ograniczone jest do chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także:

- prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia,

- nauczanie zawodu lekarza,

- kierowanie podmiotem leczniczym,

- zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub w urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

Przez umowę spółki cywilnej

wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, za jej zobowiązania wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie, a każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Przepisy nie przyznają spółce cywilnej zdolności prawnej, wobec czego nie jest ona podmiotem prawa cywilnego. Stąd uznanie spółki cywilnej za podmiot leczniczy może budzić wątpliwości. Status taki przysługiwał będzie wspólnikom spółki cywilnej wykonującym zawód lekarza. Spółka cywilna nie jest także przedsiębiorcą, a status prawny przedsiębiorcy przysługiwać może wspólnikom tej spółki, gdyż to właśnie oni podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Spółką jawną

jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę, chociaż prawo to może zostać wyłączone lub ograniczone na mocy umowy spółki bądź orzeczenia sądu. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Z powyższego wynika, że co najmniej jeden lekarz wykonujący w spółce jawnej zawód będzie wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki, a gdy spółka ta stanowić będzie podmiot leczniczy, osoba ta będzie w konsekwencji prowadziła podmiot leczniczy.

Spółka partnerska

to spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zawody lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej stanowią wolne zawody. Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej jest ukształtowana analogicznie jak wspólników w spółce jawnej, z tym że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Oznacza to ograniczenie (w porównaniu ze spółką jawną) odpowiedzialności wspólników. Reprezentacja spółki partnerskiej uregulowana została analogicznie jak w spółce jawnej, więc odsyłam do powyższego akapitu. Jednakże umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi.

Szczegółowa regulacja spółek została przez nas opracowana już TUTAJ

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez lekarza – spółka cywilna, jawna i partnerska
5 (100%) 19 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować