Dodatni i ujemny wynik finansowy oraz podział zysku szpitala, placówki medycznej i przychodni

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje o podziale zysku. Decyzje w przedmiocie zadysponowania zyskiem podejmuje kierownik SPZOZ. Decyzja dotyczy nie tyle podziału zysku, co sposobu jego przeznaczenia Ostateczna decyzja co do sposobu podziału zysku należy właśnie do kierownika, jednakże przed jej podjęciem kierownik zobligowany jest do wysłuchania wniosków i opinii rady społecznej w tym przedmiocie. Zarówno wnioski, jak i opinie nie są dla kierownika wiążące.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości. Choć wynika, że to zadłużony samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma w pierwszej kolejności ponosić ryzyko związane z wystąpieniem straty, rzeczywista odpowiedzialność spoczywa na podmiocie tworzącym.

Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony wyżej, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w wyżej wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Pamiętajmy, że wysokie koszty amortyzacji, które mogą prowadzić do ujemnego wyniku finansowego, związane są najczęściej z posiadaniem przez daną jednostkę środków o dużej wartości, a więc mogą świadczyć o aktywnej działalności inwestycyjnej związanej z zakupem sprzętu czy remontami. W związku z tym, niewłaściwym byłoby uruchamianie procedur ratująco-likwidacyjnych wobec podmiotów prowadzących aktywną działalność inwestycyjną przynoszącą w krótkim okresie stratę, jednak nastawionych na uzyskanie zysku.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Dodatni i ujemny wynik finansowy oraz podział zysku szpitala, placówki medycznej i przychodni
5 (100%) 15 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować