Category Archives: Pobieranie przechowanie i przeszczepianie tkanek i narządów

Pobieranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich

Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych. Komórki, tkanki lub narządy ze zwłok ludzkich mogą być pobierane również w czasie sekcji zwłok dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie…
Przeczytaj więcej

Ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi

W podmiotach leczniczych dokonujących przeszczepień narządów lub szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej mogą działać ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia. Do zadań ośrodka kwalifikującego należy w szczególności: 1) rejestracja potencjalnych biorców zgłoszonych przez podmioty lecznicze inne niż podmioty lecznicze lub stacje dializ; 2) potwierdzanie zgłoszenia potencjalnego biorcy; 3) gromadzenie danych. W ośrodku kwalifikującym, kierownik…
Przeczytaj więcej

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczep

Potencjalnego biorcę zakwalifikowanego do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządów zgłasza się na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie. Zgłoszenia danych do listy dokonuje lekarz kierujący zespołem. Zgłoszenie zawiera następujące dane: 1) imię i nazwisko potencjalnego biorcy; 2) datę i miejsce urodzenia potencjalnego biorcy; 3) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji potencjalnego biorcy; 4) numer…
Przeczytaj więcej

Ośrodki dawcy szpiku: pozyskiwanie, badanie, przechowanie i udostępnianie

Czynności polegające na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej mogą wykonywać podmioty lecznicze albo fundacje. Do zadań ośrodka dawców szpiku należy w szczególności: 1) pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej; 2) badanie antygenów zgodności tkankowej lub zlecanie tego badania właściwym podmiotom; 3) przechowywanie danych i ich aktualizacja…
Przeczytaj więcej

Pobieranie komórek, tkanek lub narządów od żywych dawców

Komórki, tkanki lub narządy mogą być pobierane od żywego dawcy w celu przeszczepienia innej osobie, przy zachowaniu następujących warunków: 1) pobranie następuje na rzecz krewnego w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka oraz na rzecz innej osoby, jeżeli uzasadniają to szczególne względy osobiste; 2) w odniesieniu do pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek…
Przeczytaj więcej

Centralny rejestr żywych dawców narządów oraz szpiku i krwi pępowinowej

W celu należytego monitorowania i oceny stanu zdrowia żywych dawców, od których pobrano narząd do przeszczepienia, tworzy się centralny rejestr żywych dawców narządów, zwany dalej "rejestrem żywych dawców". W rejestrze żywych dawców zamieszcza się następujące dane: 1) imię i nazwisko żywego dawcy; 2) datę i miejsce urodzenia żywego dawcy; 3) adres miejsca zamieszkania żywego dawcy;…
Przeczytaj więcej

Bank tkanek i komórek: pozwolenie, gromadzenie, przetwarzanie, sterylizacja, przechowywanie i sprzedaż

W celu gromadzenia, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek przeznaczonych do przeszczepienia są tworzone banki tkanek i komórek. Czynności są wykonywane przez bank tkanek i komórek po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na wykonywanie tych czynności. Wniosek o uzyskanie pozwolenia bank tkanek i komórek składa do Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i…
Przeczytaj więcej

Postępowanie z pobranymi komórkami, tkankami oraz narządami

Postępowanie dotyczące komórek, tkanek i narządów polegające na: 1) pobieraniu komórek, tkanek i narządów od żywych dawców - może być prowadzone wyłącznie w podmiotach leczniczych; 2) pobieraniu narządów w celu przeszczepienia ze zwłok ludzkich - może być prowadzone wyłącznie w podmiotach leczniczych; 3) pobieraniu komórek i tkanek ze zwłok ludzkich - może być prowadzone w…
Przeczytaj więcej