Category Archives: Odpowiedzialność cywilna lekarza i dentysty

Kasacja od wyroku Naczelnego Sądu Lekarskiego do Sądu Najwyższego w postępowaniu dyscyplinarnym lekarza

Od prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Lekarskiego, kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia. Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.…
Przeczytaj więcej

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego lekarza

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego wznawia się, jeżeli: 1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia; 2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi lekarskiemu, wskazujące na to, że: a)…
Przeczytaj więcej

Kara sądu lekarskiego w postępowaniu dyscyplinarnym lekarza lub dentysty

Sąd lekarski może orzekać następujące kary: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat; 5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; 6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku…
Przeczytaj więcej

Tymczasowe zawieszenie albo ograniczenie prawa wykonywana zawodu lekarza

W przypadku gdy zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że lekarz, którego dotyczy postępowanie, lub obwiniony popełnił ciężkie przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, że wykonywanie przez obwinionego zawodu lekarza zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd lekarski, na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej, wydaje postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu…
Przeczytaj więcej

Wszczęcie, odmowa i umorzenie postępowania dyscyplinarnego lekarza lub dentysty

Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli: 1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 2) czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia zawodowego; 3) obwiniony zmarł; 4) nastąpiło ustanie karalności; 5) postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy…
Przeczytaj więcej

Postępowanie dyscyplinarne wyjaśniające lekarza lub dentysty

Postępowanie wyjaśniające jest jedną z faz postępowania dyscyplinarnego, która ma na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą. Głównym elementem postępowania wyjaśniającego jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Jedną z najważniejszych zasad postępowania wyjaśniającego jest zasada prawdy obiektywnej, która wyraża się w tym, że organ prowadzący naszą sprawę musi dążyć do ustalenia tego, co miało…
Przeczytaj więcej

Ubezpieczenie OC lekarza, szpitala, placówki medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy; 2) polegających na zapłacie kar umownych; 3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu…
Przeczytaj więcej

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, czyli ciele pacjenta jako błąd medyczny

Pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym zdarza się bardzo często, a liczba tego rodzaju spraw na wokandach sądowych niestety nie maleje. Analizując poszczególne sprawy, można stwierdzić, że zostawia się najczęściej: chusty operacyjne, tampony, szkło, zwitki gazy, czasami narzędzia chirurgiczne - igły, lancety, klamry, a nawet zapomniano sondy chirurgicznej. Pozostawienie ciała obcego nie jest błędem w…
Przeczytaj więcej