Category Archives: Działalność lecznicza placówek medycznych

Dodatni i ujemny wynik finansowy oraz podział zysku szpitala, placówki medycznej i przychodni

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje o podziale zysku. Decyzje w przedmiocie zadysponowania zyskiem podejmuje kierownik SPZOZ. Decyzja dotyczy nie tyle podziału zysku, co sposobu jego przeznaczenia Ostateczna decyzja co do sposobu podziału zysku należy właśnie do kierownika, jednakże przed jej podjęciem kierownik zobligowany jest do wysłuchania wniosków i opinii rady społecznej w tym przedmiocie.…
Przeczytaj więcej

Odprawa emerytalna i rentowa lekarza

Pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat; 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy; 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy. Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej…
Przeczytaj więcej

Kontrola i nadzór szpitala, placówki medycznej czy przychodni

Minister właściwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem: 1) zgodności z prawem; 2) medycznym. W ramach kontroli minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony w szczególności do: 1) wizytacji pomieszczeń; 2) obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w sposób nienaruszający praw pacjenta; 3) oceny uzyskanej dokumentacji medycznej; 4) oceny…
Przeczytaj więcej

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą: wpis, zmiana i wykreślenie

Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawierający następujące dane: 1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę; 2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania; 3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 4) formę organizacyjno-prawną; 5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń…
Przeczytaj więcej

Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych – szpitala, przychodni czy placówki medycznej

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę…
Przeczytaj więcej

Przekształcenie szpitala, placówki medycznej czy przychodni

Spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna posiadają osobowość prawną i swój majątek wyodrębniony od majątku właścicieli (udziałowców bądź akcjonariuszy), Spółki działają przez swe organy, a do organów spółki z o.o. zaliczyć należy zarząd, zgromadzenie wspólników oraz radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, przy…
Przeczytaj więcej

Tworzenie, przekształcenie i likwidacja szpitala, placówki medycznej czy przychodni

Tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej następuje w drodze: 1) zarządzenia: a) ministra, b) centralnego organu administracji rządowej, c) wojewody; 2) uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu…
Przeczytaj więcej

Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia

Podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje działalność leczniczą oraz jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Podmiot leczniczy w/w jest obowiązany do udostępnienia uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach…
Przeczytaj więcej