Category Archives: Błąd medyczny

Powikłania pacjenta po operacji lub zabiegu z powodu błędu medycznego

Lekarz odpowiada na zasadzie winy, którą można mu przypisać tylko w wypadku wystąpienia elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania. Element obiektywny występuje w wypadku naruszenia zasad wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii, zaś element subiektywny wiąże się z zachowaniem przez lekarza staranności, ocenianej przy przyjęciu kryterium wysokiego poziomu przeciętnej staranności zawodowej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia…
Przeczytaj więcej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodziny za śmierć osoby najbliższej w wypadku

Za uprawnionych do odszkodowanie i zadośćuczynienia, w świetle aktualnego orzecznictwa, można uznać nie tylko osoby, które na skutek wypadku doznały rozstroju zdrowia, ale także członków najbliższej rodziny osoby, która poniosła śmierć na skutek wypadku, jeżeli osoby te na skutek jej śmierci w następstwie wstrząsu psychicznego doznały rozstroju zdrowia kwalifikowanego w kategoriach medycznych (por. wyrok Sądu…
Przeczytaj więcej

Brak zgody pacjenta na leczenie, zabieg czy operację

Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634), lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność i wina lekarza jako pracownika szpitala za błąd w sztuce medycznej

W świetle art. 415 KC przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są wina, szkoda oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem sprawczym wywołującym szkodę a tą szkodą. Kodeks cywilny przyjął dualistyczną koncepcję winy polegającą na tym, że wina łączy w sobie element obiektywny, tj. niezgodność działania sprawcy z określonymi regułami postępowania, czyli każde zachowanie niewłaściwe, a więc niezgodne bądź z…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność szpitala oraz lekarza za niepoinformowanie pacjenta o konsekwencjach wykonania zabiegu medycznego

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Z art. 34 ust. 1 tej ustawy wynika, że lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą…
Przeczytaj więcej

Błąd w sztuce medycznej jako element winy lekarza wykonującego zabieg czy operację

Odpowiedzialność zakładu opieki medycznej na zasadzie art. 415 KC w zw. z art. 430 KC zachodzi tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności deliktowej, a mianowicie: wyrządzenie szkody przez personel medyczny, zawinione działanie lub zaniechanie tego personelu, normalny związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem a wyrządzoną szkodą oraz wyrządzenie szkody przy wykonywaniu…
Przeczytaj więcej

Niedotlenienie dziecka przy porodzie jako błąd medyczny okołoporodowy

Małoletnia powódka N. S. domagała się zasądzenia od Szpitala kwoty 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia, kwoty 177.200 zł tytułem odszkodowania oraz renty w wysokości 5.100 zł miesięcznie, a nadto ustalenia odpowiedzialności pozwanej za szkody mogące powstać w przyszłości ze zdarzenia deliktowego objętego treścią pozwu. Podstawą zgłoszonego roszczenia były twierdzenia, że powódka doznała szkody na skutek nieprawidłowego…
Przeczytaj więcej

Odsetki od odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Jeżeli chodzi o odsetki od zasądzonych z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania kwot, to zasadą jest, że świadczenie o nieoznaczonym terminie, jeżeli nie wynika ono z właściwości zobowiązania, powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Do zobowiązań bezterminowych należą świadczenia z czynu niedozwolonego, czyli błędu medycznego czy zakażenia. Gdy dłużnik opóźnia…
Przeczytaj więcej