Blog

Eksperyment medyczny, leczniczy i badawczy lekarza

Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym lub badawczym. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.…
Przeczytaj więcej

Niezdolność i ograniczenie lekarza do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia

Jeżeli okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza i lekarza dentysty do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja ta wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu…
Przeczytaj więcej

Prawa oraz obowiązki lekarza i dentysty w leczeniu pacjenta, a błęd medyczny oraz diagnostyczny

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Są to podstawowe dyrektywy, którymi każdy lekarz powinien się kierować, podejmując aktywność zawodową. Przewidują one wiążące lekarza obowiązki, a równocześnie zarysowuje granice wynikających z nich…
Przeczytaj więcej

Na czym polega wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie nieprawidłowych, błędnych leków i metod leczenia przez lekarza jako błąd medyczny

Zła diagnoza lekarza, czy błąd w toku leczenia dla wielu pacjentów kończy się znacznym pogorszeniem stanu zdrowia, a nawet śmiercią. W części przypadków jest to spowodowane błędem w sztuce lekarskiej (medycznej), czyli naruszeniem przez lekarza podejmującego czynność medyczną obowiązujących go zasad postępowania. Zasady te muszą wynikać z nauki i praktyki medycznej, tak aby można było…
Przeczytaj więcej

Przedawnienie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Na drodze sądowej można ubiegać się  o odpowiednią kwotę z tytułu zadośćuczynienia czy odszkodowania pieniężnego za doznaną krzywdę przejawiającą się w doznanych cierpieniach fizycznych, moralnych oraz stratach finansowych. W wielu przypadkach konsekwencje nieprawidłowo przeprowadzonych operacji, zabiegów lub leczenia farmakologicznego ujawniają się dopiero po latach. Z tego względu roszczenia osób poszkodowanych w ich wyniku przedawniają się…
Przeczytaj więcej

Wadliwa diagnoza prenatalna, USG, wady genetyczne i schorzenia dziecka, a odszkodowanie od lekarza czy szpitala za błąd medyczny

Pozew „wrongful life” to skarga upośledzonego dziecka za „złe życie”, „nieszczęśliwe istnienie” czy odszkodowanie za fakt urodzenia, którego nie byłoby, gdyby nie wina pozwanego lekarza no. poprzez wadliwą diagnozę prenatalną, brak poinformowania rodziców o możliwości wad genetycznych czy innych poważnych schorzeniach płodu. Lekarz przez takie działanie pozbawia rodziców powzięcia decyzji co do aborcji lub urodzenia…
Przeczytaj więcej

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek lub błąd medyczny

Polskie społeczeństwo jest w wysokim stopniu rozwarstwione pod względem poziomu życia i zasobności majątkowej. Z jednej strony istnieje bowiem grupa ludzi bardzo dobrze sytuowanych majątkowo, dla których określona kwota jest sumą mało znaczącą w ich budżetach domowych, zaś z drugiej strony funkcjonuje w społeczeństwie rzesza osób niezamożnych, dla których taka kwota jest wręcz niewyobrażalna. O…
Przeczytaj więcej