Blog

Błąd w sztuce medycznej jako element winy lekarza wykonującego zabieg czy operację

Odpowiedzialność zakładu opieki medycznej na zasadzie art. 415 KC w zw. z art. 430 KC zachodzi tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności deliktowej, a mianowicie: wyrządzenie szkody przez personel medyczny, zawinione działanie lub zaniechanie tego personelu, normalny związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem a wyrządzoną szkodą oraz wyrządzenie szkody przy wykonywaniu…
Przeczytaj więcej

Niedotlenienie dziecka przy porodzie jako błąd medyczny okołoporodowy

Małoletnia powódka N. S. domagała się zasądzenia od Szpitala kwoty 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia, kwoty 177.200 zł tytułem odszkodowania oraz renty w wysokości 5.100 zł miesięcznie, a nadto ustalenia odpowiedzialności pozwanej za szkody mogące powstać w przyszłości ze zdarzenia deliktowego objętego treścią pozwu. Podstawą zgłoszonego roszczenia były twierdzenia, że powódka doznała szkody na skutek nieprawidłowego…
Przeczytaj więcej

Odsetki od odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Jeżeli chodzi o odsetki od zasądzonych z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania kwot, to zasadą jest, że świadczenie o nieoznaczonym terminie, jeżeli nie wynika ono z właściwości zobowiązania, powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Do zobowiązań bezterminowych należą świadczenia z czynu niedozwolonego, czyli błędu medycznego czy zakażenia. Gdy dłużnik opóźnia…
Przeczytaj więcej

Związek przyczynowy między błędem medycznym i zakażeniem u pacjenta, a leczeniem czy operacją w szpitalu

Wymaganie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności oznacza, że między powierzeniem czynności a działaniem lekarza czy pielęgniarki, w którego wyniku nastąpiła szkoda w postaci błędy medycznego czy zakażenia, powinien zachodzić związek przyczynowy, i to związane tego rodzaju, jaki w myśl obowiązujących zasad usprawiedliwia odpowiedzialność zobowiązanego do odszkodowania. Chodzi tu więc o związek w rozumieniu art.…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność szpitala za wypłatę odszkodowania oraz błąd medyczny lekarza, pielęgniarki czy personelu medycznego

Zgodnie z art. 430 k.c., kto na własny rachunek powierza wykonywanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Przesłankami odpowiedzialności na podstawie wyżej powołanych przepisów są: - wyrządzenie szkody…
Przeczytaj więcej

Odszkodowanie i odpowiedzialność pielęgniarki za błąd medyczny oraz zakażenie pacjenta

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r., wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1)  rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 2)  rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3)  planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność lekarza i szpitala z tytułu nienależytego wykonania umowy – błąd medyczny

Ze względu na szczególny przedmiot czynności medycznych, który stanowią zdrowie i życie ludzkie, do kwalifikacji kontraktów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych jako umów o dzieło należy podchodzić bardzo ostrożnie. Ustalając charakter prawny umowy o świadczenie usług medycznych podstawowe znaczenie należy przypisać, w myśl obowiązującej w prawie cywilnym zasady swobody kontraktowej, zgodnym ustaleniom stron w tym zakresie.…
Przeczytaj więcej

Zaświadczenie do sądu z powodu choroby wystawione przez lekarza sądowego

Lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej "zaświadczeniami", na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem…
Przeczytaj więcej