Recent Posts by admin

Odsetki od odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Jeżeli chodzi o odsetki od zasądzonych z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania kwot, to zasadą jest, że świadczenie o nieoznaczonym terminie, jeżeli nie wynika ono z właściwości zobowiązania, powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Do zobowiązań bezterminowych należą świadczenia z czynu niedozwolonego, czyli błędu medycznego czy zakażenia. Gdy dłużnik opóźnia…
Przeczytaj więcej

Związek przyczynowy między błędem medycznym i zakażeniem u pacjenta, a leczeniem czy operacją w szpitalu

Wymaganie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności oznacza, że między powierzeniem czynności a działaniem lekarza czy pielęgniarki, w którego wyniku nastąpiła szkoda w postaci błędy medycznego czy zakażenia, powinien zachodzić związek przyczynowy, i to związane tego rodzaju, jaki w myśl obowiązujących zasad usprawiedliwia odpowiedzialność zobowiązanego do odszkodowania. Chodzi tu więc o związek w rozumieniu art.…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność szpitala za wypłatę odszkodowania oraz błąd medyczny lekarza, pielęgniarki czy personelu medycznego

Zgodnie z art. 430 k.c., kto na własny rachunek powierza wykonywanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Przesłankami odpowiedzialności na podstawie wyżej powołanych przepisów są: - wyrządzenie szkody…
Przeczytaj więcej

Odszkodowanie i odpowiedzialność pielęgniarki za błąd medyczny oraz zakażenie pacjenta

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r., wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1)  rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 2)  rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3)  planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność lekarza i szpitala z tytułu nienależytego wykonania umowy – błąd medyczny

Ze względu na szczególny przedmiot czynności medycznych, który stanowią zdrowie i życie ludzkie, do kwalifikacji kontraktów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych jako umów o dzieło należy podchodzić bardzo ostrożnie. Ustalając charakter prawny umowy o świadczenie usług medycznych podstawowe znaczenie należy przypisać, w myśl obowiązującej w prawie cywilnym zasady swobody kontraktowej, zgodnym ustaleniom stron w tym zakresie.…
Przeczytaj więcej

Zaświadczenie do sądu z powodu choroby wystawione przez lekarza sądowego

Lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej "zaświadczeniami", na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem…
Przeczytaj więcej

Odmowa i udostępnienie dokumentacji medycznej przez szpital

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: 1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;…
Przeczytaj więcej

Ogólne warunki umowy na realizację recept przez aptekę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Umowa na realizację recept jest zawierana na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę złożony do oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla adresu prowadzenia apteki. Umowę z podmiotem prowadzącym aptekę zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu lub osoba przez niego upoważniona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Oddział wojewódzki Funduszu jest odpowiedzialny…
Przeczytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.